tmobinle

KOMPANIA TELEKOM ALBANIA

Emri i kompanisë: Telekom Albania
Të ardhurat bruto 2014:: 90 milionë EURO
Numri i punonjësve: 438
Vendndodhja: Tiranë

Telekom Albania është kompania e parë e telefonisë celulare në Shqipëri sa i takon kohës së themelimit. Ajo i fi lloi operacionet komerciale në 1996, me emrin komercial Albanian Mobile Communications. Në 2008 iu bashkua Grupit Deutsche Telekom dhe në 2015 përqafon identitetin e brandit Telekom. Telekom Albania, me produkte moderne, inovacion të përhershëm në përputhje me zhvillimet e reja teknologjike dhe çmimet më konkurruese, është shndërruar në ofrues të rëndësishëm të komunikimit dhe inovacionit cilësor në Shqipëri.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *