KOMPANIA GSA

Emri i kompanisë: GSA
Të ardhurat bruto 2015: 54 milionë EURO
Numri i punonjësve: –
Vendndodhja: Tiranë

Shqiperia është një vend me defi cit energjitik. Mos ndërtimi i veprave të reja energjitike nga njëra anë dhe rritja e konsumit të këtij produkti nga ana tjetër, ka bërë që vendi të ketë nevojë ti drejtohet tregjeve rajonale për të siguruar atë sasi energjie që nuk e plotëson dot vetë. Nga ana tjetër, sistemi energjitik shqiptar ka edhe një vecori specifi ke. E gjitha energjia është e tipit hidro, pra që prodhohet nga hidrocentralet. Mungon energjia e prodhuar nga burime të tjera alternative. Kjo do të thotë se në vartësi të kushteve atmosferike, Shqipërisë mund ti krijohen situata të vështira, ashtu sikurse e ka treguar edhe përvoja e këtyre viteve. Gjykuar nga ky konstekst del më mirë në pah rëndësia e kompanive ndërmjetësuese të energjisë. Pra të atyre kompanive që merren me importin dhe eksportin e këtij produkti të domosdoshëm për jetën ekonomike dhe sociale të një vendi. Dhe në fakt ka disa kompani që janë active në këtë treg. Por kryesorja, liderja, ajo që ka vite që e ka këtë status, kompania më me përvojë, kompania më serioze dhe më efektive e këtij sektori biznesi është kompania GSA. Përgjatë vitit 2015 realizoi një volum aktiviteti prj 54 milionë eurosh duke qenë kompania nr 35 sa i takon kompanive më të mëdha shqiptare.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”