Etleva Laro


Emri i kompanisë: EFA Solution dhe Prodyn
Xhiro e biznesit 2021: 16 milionë euro
Numri i punonjësve: 1010
Vendndodhja: Tiranë

Etleva  Laro është një personazh rela- tivisht i ri i biznesit shqiptar. Jo vetëm për moshën e saj individuale, por edhe “moshën” e kompanive të themeluara nga ajo. EFA Solution është kompania e parë e krijuar prej saj në vitin 2015, kurse një vit më vonë, u krijua edhe Prodyn. Që të dyja me profil prodhimin e këpucëve. Që të dyja kompanite iu shtuan një morie kompanish të tjera të këtij sektori, vecse tek Eva Laro ka qenë primar qëllimi për të ndërtuar dhe organizuar kompanitë më të mira të sektorit. Sot, megjithëse koha e aktivitetit është e shkurtër, pra vetëm 5 apo 6 vite në veprim e aktivitet, mund të thuhet se ajo, është kthyer në një nga personazhet e rëndësishme të kësaj industrie. Me aktivitet që sa vjen e rritet. Me numër klientësh që sa vijnë e shtohen. Me organizimin e punëve që sa vjen e përsoset, duke synuar rritjen e produktivitetit të saj. Me aktivite- tin që vjen duke u modifikuar vazhdimisht, duke synuar përfubdimin e plotë të ciklit të prodhimit të këpucëve në kompanitë e saj.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”